Gegevensbescherming

Scheidingslijn

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke partij" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Wij maken gebruik van de volgende hoster:

Furcht & Tadel
Michael Lanczyk & Claudiu-Silviu Stritter GbR
Unterm Wasser 17
57250 Netphen
Duitsland

Sluiting van een overeenkomst voor verwerking in opdracht
Om een verwerking in overeenstemming met de gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij met onze hoster een overeenkomst voor verwerking in opdracht gesloten.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Geysir Andernach gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 40
56626 Andernach
Telefoon: +49 (0) 26 32 / 95 80 08 - 0
E-mail: info(at)geysir-andernach.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn
Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

defensIT UG (haftungsbeschränkt)
Dhr. Björn Viohl
Frankenstraße 2
56068 Koblenz
Telefoon: 0261 9888 964-14
E-mail: Bjoern.Viohl(at)defensit.de
Web: www.defensIT.de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS
Op onze website zijn onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten
dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING BEGROET IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, VAN DE WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde over te dragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dat alleen voor zover dat technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie
Deze site gebruikt SSL of TLS encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en machtiging
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, en, indien van toepassing, recht op correctie of schrapping van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails
Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. gegevensverzameling op onze website

Cookies
Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derde partijen). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame te tonen.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.
Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Cookiebot
Onze website gebruikt de cookie toestemming technologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot").
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen betreffende het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.
Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Overeenkomst inzake orderverwerking
Wij hebben met Cookiebot een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten. Dit is een contract dat wordt vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat Cookiebot de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien deze is aangevraagd.
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw vraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de ons toegezonden vragen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) DSGVO) indien deze is aangevraagd.
De gegevens die u ons via contactvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
De Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en het uitspelen van de erdoor geïntegreerde instrumenten. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, onder a, DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering
Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin
U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
Wij hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Bewaartermijn
Door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau opgeslagen gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. user-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verhinderd: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met Google Adsense kunnen wij gerichte advertenties van derden op onze website weergeven. De inhoud van de advertenties is gebaseerd op uw interesses, die Google vaststelt op basis van uw eerdere gebruikersgedrag. Bovendien wordt bij de selectie van de passende advertentie rekening gehouden met contextuele informatie, zoals uw locatie, de inhoud van de website die u hebt bezocht of de Google-zoektermen die u hebt ingevoerd.
Google AdSense maakt gebruik van cookies, web beacons (onzichtbare afbeeldingen) en vergelijkbare herkenningstechnologieën. Hierdoor kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.
De door Google Adsense verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.
Het gebruik van AdSense is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft er een legitiem belang bij zijn website zo doeltreffend mogelijk te verkopen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

In opdracht gegeven gegevensverwerking
Wij hebben met Google een contract gesloten voor in opdracht gegeven gegevensverwerking en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Google DoubleClick
Deze website gebruikt functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").
DoubleClick wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen in het hele advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die aan DoubleClick zijn gekoppeld.
Om op interesse gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de desbetreffende kijker kunnen herkennen en hem of haar in verband kunnen brengen met de bezochte webpagina's, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om de betrokken gebruiker op interesse gebaseerde reclame te tonen.
Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties vindt u op de volgende links:
https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Cookiebot

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media aan te bieden en het verkeer naar onze website te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld in de loop van uw gebruik van de diensten.

Nota over de overdracht van gegevens naar de VS. Op onze website zijn onder meer instrumenten geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Meer informatie vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derde partijen die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u in ons privacybeleid.

Vermeld uw toestemmings-ID en de datum wanneer u contact met ons opneemt in verband met uw toestemming.

Meer details vindt u in ons privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.geysir-andernach.de

Je huidige status: Weigeren.

Uw toestemmings-ID: x+IbfQtvtRGp0WvyQv3C+XYSLXVeJb900mC9Hl7q9gD7ltRUlXuFsw==Datum van toestemming: vrijdag, 18 februari 2022, 10:57:47 CET.

De cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt door Cookiebot op 21.03.22:

Noodzakelijk (5)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Afdruk

NaamAanbiederDoelProcedureType
_dc_gtm_UA-#GoogleGebruikt door Google Tag Manager om het laden van de Google Analytics script tag te controleren.1 dagHTTP-cookie
_gaGoogleRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP-cookie
_gidGoogleRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP-cookie
CookieConsentCookiebotSlaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies op het huidige domein.1 jaarHTTP-cookie
PHPSESSIDwww.geysir-andernach.deBehoudt de status van de gebruiker voor alle pagina-aanvragen.SessieHTTP-cookie

Statistiek (3)

Cookies voor statistieken helpen website-eigenaars te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelProcedureType
verzamelenGoogleWordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Vangt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessiePixel Opspoorder
TASSKTripadvisorDeze cookie laat de bezoeker toe om ingebedde inhoud van Tripadvisor te bekijken, zoals advertenties. - Deze cookie wordt ook door de website gebruikt om te bepalen of bezoekers op de advertenties klikken om betalingen van Tripadvisor te ontvangen.180 dagenHTTP-cookie
TAUDTripadvisorDeze cookie laat de bezoeker toe om ingebedde inhoud van Tripadvisor te bekijken, zoals advertenties. - Deze cookie wordt ook door de website gebruikt om te bepalen of bezoekers op de advertenties klikken om betalingen van Tripadvisor te ontvangen.14 dagenHTTP-cookie

Marketing (19)

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en adverterende derden.

NaamAanbiederDoelProcedureType
__vtTripadvisorGebruikt om de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker te koppelen aan de TripAdvisor-website - Dit stelt TripAdvisor in staat om relevante reclame-inhoud weer te geven voor de specifieke gebruiker.1 dagHTTP-cookie
_gac_UA-#GoogleSlaat informatie op over advertentiecampagnes van Google Adwords om gerichte advertenties aan de bezoeker te tonen.3 maandenHTTP-cookie
_gcl_auGoogleGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met reclame-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken.3 maandenHTTP-cookie
_gcl_awGoogleWordt gebruikt om de doeltreffendheid van de reclameactiviteiten van de website te meten door gegevens te verzamelen over het conversiepercentage van de advertenties van de website op meerdere websites.3 maandenHTTP-cookie
IDEGoogleGebruikt door Google DoubleClick om de handelingen van de gebruiker op de website na het bekijken van of het klikken op een van de advertenties van de aanbieder te registreren en te rapporteren, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte reclame aan de gebruiker te tonen.1 jaarHTTP-cookie
pagead/1p-user-list/#GoogleWordt gebruikt om na te gaan of de bezoeker op meerdere websites belangstelling heeft getoond voor bepaalde producten of evenementen en hoe de bezoeker tussen websites navigeert - Dit wordt gebruikt om reclame-inspanningen te meten en maakt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites mogelijk.SessiePixel Opspoorder
pagead/landing [x2]GoogleVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag op meerdere websites om relevantere advertenties te kunnen presenteren - Hiermee kan de website ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond.SessiePixel Opspoorder
PMCTripadvisorDeze cookie laat de bezoeker toe om ingebedde inhoud van Tripadvisor te bekijken, zoals advertenties. - Deze cookie wordt ook door de website gebruikt om te bepalen of bezoekers op de advertenties klikken om betalingen van Tripadvisor te ontvangen.2 jaarHTTP-cookie
ServerPoolTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief betaling van commissiekosten en het volgen van gebruikers voor websites.SessieHTTP-cookie
SRTTripadvisorDeze cookie laat de bezoeker toe om ingebedde inhoud van Tripadvisor te bekijken, zoals advertenties. - Deze cookie wordt ook door de website gebruikt om te bepalen of bezoekers op de advertenties klikken om betalingen van Tripadvisor te ontvangen.SessieHTTP-cookie
TAC'sTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief betaling van commissiekosten en het volgen van gebruikers voor websites.2 maandenHTTP-cookie
TADCIDTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief het betalen van verwijzingsvergoedingen en het volgen van gebruikers op websites.10 jaarHTTP-cookie
TARTTripadvisorDeze cookie laat de bezoeker toe om ingebedde inhoud van Tripadvisor te bekijken, zoals advertenties. - Deze cookie wordt ook door de website gebruikt om te bepalen of bezoekers op de advertenties klikken om betalingen van Tripadvisor te ontvangen.5 dagenHTTP-cookie
TASessionTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief betaling van commissiekosten en het volgen van gebruikers voor websites.SessieHTTP-cookie
TASIDTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief het betalen van verwijzingsvergoedingen en het volgen van gebruikers op websites.1 dagHTTP-cookie
TATravelInfoTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief betaling van commissiekosten en het volgen van gebruikers voor websites.14 dagenHTTP-cookie
TAUniekTripadvisorWordt gebruikt om ingebedde inhoud van TripAdvisor weer te geven, inclusief betaling van commissiekosten en het volgen van gebruikers voor websites.2 jaarHTTP-cookie
test_cookieGoogleWordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP-cookie

6. plugins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde gegevensbescherming
Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De verstrekking van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of u een video bekijkt.
Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat nadat u een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.
Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarop wij geen invloed hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. e-handel en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.
De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

8. audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking
Wij gebruiken onder meer online vergaderinstrumenten om met onze klanten te communiceren. De afzonderlijke instrumenten die wij gebruiken staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert via een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentieprogramma.
De conferentieprogramma's verzamelen alle gegevens die u verstrekt/ingevoerd hebt om de programma's te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). Voorts verwerken de conferentiehulpmiddelen de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van de deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata).
Voorts verwerkt de aanbieder van het hulpmiddel alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.
Voor zover binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins verstrekt, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat met name cloud-opnamen, chat-/ instant-berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.
Houd er rekening mee dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de desbetreffende aanbieder. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentiehulpmiddelen verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte hulpmiddelen, die wij onder deze tekst hebben opgesomd.

Doel en rechtsgrondslag
De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO). Verder dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover toestemming is gevraagd
, worden de instrumenten in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Bewaartermijn
De door ons rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelde gegevens worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.
Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen
Wij gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

Microsoft Teams
Wij gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation,
One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399,
USA.
Zie voor meer informatie over de gegevensverwerking het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Sluiting van een orderverwerkingscontract
Wij hebben een orderverwerkingscontract gesloten met de aanbieder van Microsoft Teams en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Microsoft Teams volledig uit.

9. eigen diensten

Behandeling van sollicitatiegegevens
Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het onlinesollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling
Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens gesprekken, enz. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiatie van een
arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contract initiatie) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.
Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, letter b DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn gegevens
Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. De gegevens worden dan gewist en de fysieke toepassingsdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.
Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

Gegevensbescherming voor sociale netwerken

Scheidingslijn

U kunt het privacybeleid voor onze aanwezigheid op sociale netwerken hier vinden: https://www.geysir-andernach.de/wp-content/uploads/Datenschutz-SocialMedia-Geysir.pdf

Natuur Geiser Achtergrond

Getuigenissen van klanten

Uw meningen en ervaringen

Scheidingslijn

Leuke excursie met een leuke uitleg. We hadden een heel leuk uitstapje naar de geiser. De geiser was erg indrukwekkend om te zien. Speciale dank aan het personeel, dat zeer vriendelijk en behulpzaam was, en zo de excursie voor ons mogelijk maakte (hulp wegens slecht ter been zijn).  

Klantenverhaal van

Absoluut aan te bevelen! In een interactieve rondleiding leert u op een speelse manier over het ontstaan van een geiser. Het absolute hoogtepunt is de boottocht naar de geiser, waar u het natuurspektakel live kunt zien.

Facebook Klantenverhaal van

We waren er met de hele familie, grootouders, ouders en kinderen! Er was voor elk wat wils en het was erg interessant! Gewoon een super leuke dag met de hele familie!

Facebook Klantenverhaal van

Het is een prachtig doe-museum. Zelfs kleine kinderen kunnen hier dingen uitproberen en ontdekken. Oudere kinderen en volwassenen leren veel nieuwe dingen. De bijbehorende boottocht is een hoogtepunt. De geiser-ervaring aan het eind is gewoon geweldig. Het personeel is beleefd en aardig. Erg behulpzaam. Het museum is ook geschikt voor kinderwagens. Parkeren is schaars, maar met een beetje geluk kun je bij de...

Klantenverhaal van

De boottocht naar de geiser was informatief en je kreeg te horen hoe de geiser is ontstaan. Er was veel personeel ter plaatse dat graag zijn kennis deelde. Praten met het personeel was zeer behulpzaam en informatief.

Klantenverhaal van
Sponsors